Definice ukazatelů

RATING V TISÍCÍCH (projekce, tisíce)

je odhad průměrného počtu osob z cílové skupiny (CS) v populaci, které sledovaly průměrnou sekundu daného časového úseku televizního vysílání na daném kanálu k. Udává se v tisících. Počítá se jako vážený součet časů odsledovaných respondenty (včetně hostů) z CS v daném časovém úseku dělený jeho délkou.

kde wi je váha respondenta i z CS, tik je čas, který respondent i odsledoval z daného časového úseku na kanálu k, a d je délka tohoto časového úseku.

Pokud v dané CS nelze přímo počítat sledovanost hostů, vynásobí se RATING V TISÍCÍCH koeficientem hostů, který se určí jako

kde P je panel a CSH je nejmenší nadskupina, která bude obsahovat celou původní cílovou skupinu a zároveň pro ni bude možno spočítat sledovanost včetně hostů.

ATS (average time spent)

je průměrná doba  sledování všech respondentů z cílové skupiny (CS) v daném časovém úseku na daném kanálu. Udává se v sekundách. Počítá se jako vážený průměr časů odsledovaných respondenty z CS v daném časovém úseku navýšený o sledovanost hostů.

kde 000k je rating v tisících (případně navýšený koeficientem hostů) daného časového úseku na kanálu k, d je délka tohoto časového úseku a wi je váha respondenta i z CS. Ve jmenovateli se sčítá pouze přes respondenty z panelu (P).

RATING (sledovanost)

je podíl osob z cílové skupiny (CS), které sledovaly průměrnou sekundu daného časového úseku televizního vysílání na daném kanálu (může být čas pořadu, čas reklamy, celodenní interval, či jakýkoli jiný). Udává se v procentech. Počítá se jako podíl ATS a délky časového úseku vynásobený 100.

kde ATSk je průměrná doba sledování všech respondentů z CS v daném časovém úseku na kanálu k a d je délka tohoto úseku.

TOTAL RATING (celková sledovanost)

je podíl osob z cílové skupiny (CS), které sledovaly průměrnou sekundu daného časového úseku televizního vysílání na libovolném kanálu. Udává se v procentech. Počítá se jako součet ratingů daného časového úseku na všech kanálech.

kde Ratk je rating daného časového úseku na kanálu k.

SHARE (podíl na trhu)

je podíl sledovanosti daného kanálu na celkové sledovanosti v daném časovém úseku. Udává se v procentech. Počítá se jako podíl RATINGU příslušného kanálu a TOTAL RATINGU v daném časovém intervalu vynásobený 100.

kde Ratk je RATING kanálu k a Tr je TOTAL RATING v daném časovém úseku.

Tzn. SHARE všech televizních kanálů v daném časovém úseku = 100 %.

REACH (zásah)

je podíl osob z cílové skupiny (CS), které strávily sledováním daného časového úseku alespoň jistou předem stanovenou minimální dobu (tj. splnily tzv. podmínku reache). Minimální doba pro započtení do REACHE může být stanovena buď absolutně (např. 3 min) nebo jako poměrná část z délky časového úseky (např. 30 %). Podmínka reache schválená ATO je:

  • U časových úseků delších než 3 minuty – respondent sledoval alespoň 3 minuty vcelku.
  • U časových úseků kratších než 3 minuty – respondent sledoval celý časový úsek.

REACH se udává v procentech. Počítá se jako podíl součtu vah členů panelu z CS (hosté nejsou započítáváni), kteří sledovali z daného časového úseku alespoň stanovenou minimální dobu, ku součtu vah všech respondentů z CS vynásobený 100.

kde wi je váha člena panelu i z CS, I je indikátor, který je roven 1, je-li podmínka v závorce splněna, a 0 v opačném případě, tik je čas, který respondent i odsledoval z daného časového úseku na kanálu k a tmin je předem stanovená minimální doba pro započtení do REACHE.

REACH v delším období než jeden den

se od výpočtu popsaného v předchozím bodě liší v následujícím:

  • Člen panelu z cílové skupiny (CS) je do REACHE daného časového úseku (nebo pořadu) zahrnut tehdy, pokud splní podmínku reache pro tento časový úsek (pořad) v alespoň jednom dni (a patří v tento den do CS).
  • Místo denních vah se používají průměrné váhy, které se spočtou jako průměr denních vah ze dnů, kdy respondent patřil do dané CS, vážený délkami daného časového úseku (pořadu) v jednotlivých dnech:

kde wij je váha člena panelu i v den j, dj je délka časového úseku (pořadu) v den j a Ij je indikátor, zda respondent i v den j patřil do CS.

Do výpočtu jsou zahrnuti všichni členové panelu, kteří patřili do CS aspoň jeden den v daném období.

ATS RELATIVE (average time spent relative)

je průměrná doba sledování diváků z cílové skupiny (CS) v daném časovém úseku na daném kanálu. Diváky se rozumí členové panelu (tj. nikoli hosté), kteří splnili podmínku reache. Udává se v sekundách. Počítá se jako vážený průměr časů odsledovaných diváky z CS v daném časovém úseku.

kde wi je váha člena panelu i z CS, I je indikátor, který je roven 1, je-li podmínka v závorce splněna, a 0 v opačném případě, tik je čas, který respondent i odsledoval z daného časového úseku na kanálu k a tmin je předem stanovená minimální doba pro započtení do REACHE.

LOAJALITA

je podíl průměrné doby  sledování diváků z cílové skupiny (CS) daného časového úseku na daném kanálu ku délce tohoto úseku. Diváky se rozumí členové panelu (tj. nikoli hosté), kteří splnili podmínku reache. Udává se v procentech. Počítá se jako podíl ATS RELATIVE daného časového úseku na daném kanálu ku délce tohoto úseku vynásobený 100.

kde ATSRk je průměrná doba sledování všech diváků z CS v daném časovém úseku na kanálu k a d je délka tohoto úseku.

PROFIL

je podíl diváků daného časového úseku na daném kanálu z indexové cílové skupiny (ICS), kteří zároveň patří i do zvolené cílové skupiny (CS). Zvolená cílová skupina by proto měla být podmnožinou indexové cílové skupiny. PROFIL se udává v procentech. Počítá se jako podíl projekcí zvolené a indexové cílové skupiny vynásobený 100.

kde 000k(CS), resp. 000k(ICS) je rating v tisících daného časového úseku na kanálu k pro zvolenou cílovou skupinu, resp. indexovou cílovou skupinu.

AFINITA

je míra porovnávající sledovanost daného časového úseku na daném kanálu pro zvolenou cílovou skupinu (CS) vůči indexové (afinitní) cílové skupině (ICS). AFINITA je bezrozměrná. Počítá se jako podíl ratingů zvolené a indexové (afinitní) cílové skupiny.

kde Ratk(CS), resp. Ratk(ICS) je rating daného časového úseku na kanálu k pro zvolenou cílovou skupinu, resp. indexovou (afinitní) cílovou skupinu.