Členové ATO:

Terminologie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ABCDE klasifikace

ABCDE klasifikace slouží k základnímu členění populace na základě ekonomického, sociálního a vzdělanostního kapitálu. Novou klasifikaci vyvinula v roce 2012 společnost Mediaresearch dnes již  Nielsen Admosphere, a.s.) s cílem nahradit v Česku do té doby používané klasifikace odvozené z konceptu ESOMAR. Nová klasifikace ABCDE byla součástí dat minulého Projektu elektronického měření sledovanosti televize pro období 2013-2017. Nyní je klasifikace nedílnou součástí stávajícího Projektu crossplatformního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu pro období 2018-2022 . Více podrobností najdete zde.

Afinita

Míra porovnávající sledovanost daného časového úseku na daném kanálu pro zvolenou cílovou skupinu (CS) vůči indexové (afinitní) cílové skupině (ICS).

ATS (Average Time Spent)

Průměrná doba živého sledování všech respondentů z cílové skupiny (CS) v daném časovém úseku na daném kanálu. Udává se v sekundách.

ATS Relative (Average Time Spent Relative)

Průměrná doba živého sledování diváků z cílové skupiny (CS) v daném časovém úseku na daném kanálu. Diváky se rozumí členové panelu (tj. nikoli hosté), kteří splnili podmínku reache. Udává se v sekundách.

Audiomatching

Metoda rozpoznávání podobnosti zvuku na základě srovnání s referenčním zvukem měřené TV stanice. Je založena na extrakci charakteristických znaků zvukového signálu.

Cílová skupina

Část televizní populace, resp. panelu s určitými společnými charakteristikami. Každá cílová skupina je jednoznačně definovaná konkrétní kombinací jednotlivých znaků (proměnných) nebo svým televizním chováním. Reklama inzerovaná v televizi je prodávána podle sledovanosti v takzvané nákupní cílové skupině (Dospělí 15+ nebo Dospělí 15-54 nebo Dospělí 15-69). Základem pro tuto cenu je cena za ratingový bod (CPP - Cost Per Point).

CPP (Cost Per Point)

Cena za bod, udává cenu za oslovení 1% osob z cílové skupiny. Vzhledem k procentuálnímu vyjádření se nemění v závislosti na velikosti cílové skupiny.

CPT (Cost Per Thousand)

Cena za zásah, oslovení tisíce diváků dané cílové skupiny. Používá se k měření úspěšnosti reklamní kampaně. Může být vztažena buď ke GRP, nebo k Net Reach.

Data - Agregovaná data

Údaje o sledovanosti jednotlivých časových úseků vysílání vybranými cílovými skupinami a charakteristiky panelu potřebné k výpočtu  odhadu sledovanosti televize. Vznikají z individuálních dat v systému zpracování pomocí agregačních procesů a agregačních úprav.

Data - Denní data

Primární data za jeden den obsahující denní datové soubory. Denní data jsou zpracovávána denně s výjimkou svátků  a do 1. 1. 2007 i s výjimkou nedělí.

Data - Individuální data

Obsahují údaje zachycující sledovanost televizních kanálů členy panelu a hosty, jejich sociodemografii, denní váhy a charakteristiky panelu potřebné k výpočtu odhadu sledovanosti televize. Vznikají v systému na zpracování dat prostřednictvím procesů, které zahrnují algoritmy čištění a vážení.

Data - Kompletní data

Veškeré informace, které jsou realizátorem získávány z panelu a ostatních zdrojů (zejména Kontinuálního výzkumu, Výzkumu životního stylu). Zachycují zejména všechny stavy TV metrů a jejich změny (tzv. provozní data), stavy demografie a informace o životním stylu a mediálním a spotřebním chování domácností a členů panelu, informace z vysílacích protokolů poskytovaných. Vstupují pouze do systému zpracování (produkčního systému)a nejsou realizátorem dále poskytována.

Data - Primární data

Vznikají zpracováním kompletních dat v produkčním systému, zahrnují data z funkčního panelu a obsahují záznamy o sledování televizních kanálů členy panelu a hosty, jejich sociodemografii a denní váhy. Dále obsahují informace o sledovanosti jednotlivých časových úseků, časových úseků popsaných prostřednictvím vysílacích protokolů, cílovými skupinami, popisy a charakteristiky potřebné k výpočtu diváckého odhadu. Primární data jsou dodávána oprávněným uživatelům a rozlišují se na individuální a agregovaná.

Domácnost

Tvoří ji osoby ve smyslu § 115 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, které skutečně trvale a společně bydlí v jedné domácnosti.

Druhá domácnost

Místo, kam domácnost opakovaně jezdí o prázdninách, o víkendech apod. Jedná se tedy zejména o chaty, chalupy, ale i domy příbuzných a známých, kam členové domácnosti opakovaně jezdí.

Effective Frequency

Počet opakovaných setkání s reklamou, která jsou nutná k vyvolání pozitivních změn v povědomí, postojích nebo nákupních zvyklostech.

Effective Reach

Úroveň pokrytí cílové skupiny, která je nutná k vyvolání pozitivních změn v povědomí, postojích nebo nákupních zvyklostech.

Frekvence

Udává kolikrát se v průměru osoba z cílové skupiny mohla s reklamou setkat.  Někdy se používá označení Average Frequency nebo Opportunity-to-See (OTS).

Frequency Distribution

Rozdělení cílové skupiny podle počtu, kolikrát byli zasaženi reklamou v průběhu kampaně.

GRP (Gross Rating Point)

Používá se pro popis zásahu reklamní kampaně. Jedná se o součet všech dosažených sledovaností (ratingů) daného reklamního spotu.

Hlava domácnosti (Přednosta)

Jedna osoba, která do domácnosti přináší největší část financí a zpravidla také rozhoduje o nejdůležitějších věcech v chodu rodiny. Hlavou může být buď jeden muž nebo jedna žena. Hlava domácnosti se může, ale nemusí shodovat s hospodyní.

Hlavní domácnost

Místo, kde domácnost skutečně trvale bydlí a kde probíhá měření.

Hospodyně

Jedna osoba, která v domácnosti zabezpečuje každodenní chod domácnosti a obstarává většinu běžných nákupů. Hospodyní může být buď jeden muž nebo jedna žena.

Host

Osoba, která sleduje televizi v dané domácnosti, není členem domácnosti, ale je součástí měření.

Komerční vysílání

Druh pořadu, jehož cílem je nabídka prodeje zboží ve vztahu k televizní stanici nebo jejímu konkrétnímu pořadu. Typickými příklady komerčního vysílání je Teleshopping, Sponzoring pořadu anebo Merchandising.

Kontinuální výzkum

je průběžné kvantitativní dotazníkové šetření na výběrovém vzorku domácností z Opory výběru reprezentativní z hlediska populace domácností České republiky dle aktuálních údajů Českého statistického úřadu.

Loajalita

Podíl průměrné doby živého sledování diváků z cílové skupiny (CS) daného časového úseku na daném kanálu ku délce tohoto úseku. Diváky se rozumí členové panelu (tj. nikoli hosté), kteří splnili podmínku reache. Udává se v procentech.

Měřící zařízení PEM TV

je elektronické zařízení, které slouží zejména k zaznamenávání živé i odložené sledovanosti TV vysílání jednotlivými členy panelu, resp. hosty televizní domácnosti.

 

Meteodata

Obsahují údaje o teplotě, oblačnosti a srážkách pro celou republiku i pro jednotlivé regiony, za celý den i po hodinách. Zdrojem těchto dat je Český hydrometeorologický ústav, Meteodata jsou následně začleněna do každodenně dodávaných denních dat.

Meteoindex

Číslo, které reprezentuje počasí v daný den. Meteoindex je počítán z proměnných průměrná teplota a celodenní souhrn srážek, nabývá hodnot 0 až 99. Vyšší hodnota meteoindexu představuje horší počasí, nízká hodnota naopak počasí hezké. S proměnnou meteoindex se pracuje při vyhodnocování vlivu počasí na celkovou sledovanost televize (zjednodušeně: nízká hodnota meteoindexu = hezké počasí = nižší sledovanost televize).

Odložená sledovanost

Televizní aktivita respondenta, ke které dochází při přehrávání dříve pořízeného záznamu televizního vysílání na záznamovém zařízení (typicky set top box s interním harddiskem). V rámci PEM projektu není rozlišováno co je v rámci odložené sledovanosti přehráváno.

V rámci metodiky projektu jde o odsledování pořadu později, než byl živě vysílán v TV (v následujících 7 dnech). K němu může docházet např. na televizorech s pevným diskem či jiným připojeným zařízením umožňující nahrávání a přehrávání TV vysílání, dále pomocí tzv. smart TV apod.

Online data (Real Time Data = data v reálném čase)

Vybrané předběžné ukazatele sledovanosti (minutové ratingy a shary stanic pro vybrané cílové skupiny) dodávané ATO v režimu online (se zpožděním cca 9 minut oproti času vysílání).

Oprávnění uživatelé

Subjekty, které mají v rámci zpracování a užívání dat PEM práva a povinnosti stanovené smlouvou uzavřenou mezi ATO a Mediaresearch a.s.

Panel - Člen panelu

Osoba starší čtyř let, žijící v televizní domácnosti, která je součástí panelu. Členové panelu tvoří reprezentativní vzorek z hlediska televizní populace České republiky ve věku 4 a více let.

Panel - Funkční panel

Ta část panelu, ze které jsou denně dodávána data o sledovanosti televize. Smluvně je pro PEM III 2007-2012 garantována denní minimální velikost funkčního panelu 1 650 domácností. Vzhledem k aktuálnímu složení domácností v České republice reprezentuje 1 650 domácností zhruba 4 125 jednotlivců.

Panel - PEM TV

je vzorek minimálně 1870 televizních domácností v České republice, reprezentativní dle sociodemografických parametrů populace a technického vybavení domácností po celou dobu projektu, který je použit pro PEM TV.

PEM

Projekt elektronického měření sledovanosti  v ČR. pomocí TV metrů.

Pokrytí (Penetrace)

Procento domácností ČR, které můžou přijímat televizní signál. Jedná se o možnost sledovat program, ne o jeho skutečné sledování. Kontinuální výzkum zjišťuje tzv. deklarované pokrytí.

Pořad

Ucelená část vysílání televizního kanálu s určitým konkrétním obsahem či sdělením ohraničená začátkem a koncem. Pořad má svůj vlastní název a je vysílán v určitém čase. Doba vysílání pořadu je  v PEM III určena s přesností na jednu sekundu. Pořadem může být i komerční vysílání.

Prime time

Hlavní vysílací čas, v projektu elektronického měření definován jako čas od 19:00 do 23:00 hodin.

Profil v %

Udává, jak velké procento diváků indexové cílové skupiny, kteří pořad, časový úsek, TV stanici sledovali, patřilo do cílové skupiny.

Rating (Sledovanost v %)

Podíl osob z cílové skupiny (CS), které živě sledovaly průměrnou sekundu daného časového úseku televizního vysílání na daném televizním kanálu.

Rating - Total Rating (celková sledovanost v %)

Podíl osob z cílové skupiny (CS), které živě sledovaly průměrnou sekundu daného časového úseku televizního vysílání na libovolném kanálu.

Rating v tisících (Projekce, tisíce)

Odhad průměrného počtu osob z cílové skupiny (CS) v populaci, které živě sledovaly průměrnou sekundu daného časového úseku televizního vysílání na daném kanálu.

Reach (Zásah)

Je podíl osob z cílové skupiny (CS), které strávily živým sledováním daného časového úseku alespoň jistou předem stanovenou minimální dobu (tj. splnily tzv. podmínku reache). Minimální doba pro započtení do Reache může být stanovena buď absolutně (např. 3 min) nebo jako poměrná část z délky časového úseky (např. 30 %).

Podmínka reache schválená ATO je:

 • U časových úseků delších než 3 minuty respondent sledoval alespoň 3 minuty vcelku.
 • U časových úseků kratších než 3 minuty respondent sledoval celý časový úsek.

Reach se udává v procentech.

Reklama

Je souhrnný pojem pro reklamní blok a reklamní spot.

Reklamní blok

Vysílání jednoho spotu nebo několika bezprostředně po sobě následujících spotů ohraničených na začátku a na konci znělkou.

Reklamní spot

Krátká část vysílání TV kanálu, jejímž obsahem je reklama či reklamní sdělení. Začátek a konec reklamního spotu je určen s přesností na jednu sekundu. Reklamní spot musí být vždy zahrnut do reklamního bloku (i kdyby v reklamním bloku byl pouze jeden reklamní spot).

Share (Podíl na trhu)

Podíl živé sledovanosti daného kanálu na celkové sledovanosti v daném časovém úseku. Udává se v procentech.

Sledovanost

Viz Rating.

Sledování televize

Televizní aktivita respondenta, která zahrnuje:

 • Živé sledování televize je definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač zobrazující živé vysílání TV kanálu a přihlášení této osoby prostřednictvím TV metrového systému.
 • Nahrávání je zaznamenávání televizního vysílání videorekordérem nebo jiným zařízením, které to umožňuje. Nahrávání může být prováděno na jiném TV kanálu, než který je živě sledován. U nahrávání není známa osoba, pouze domácnost. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.
 • Přehrávání je definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač a videor, DVD nebo jiné zařízení, které to umožňuje, který přehrává obsah záznamu ze zapnutého videa, DVD či jiného zařízení podobné funčnosti. Nerozlišuje se původ záznamu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování.
 • Sledování teletextu je definováno jako přítomnost osoby v místnosti, v níž je zapnut televizní přijímač, na kterém je naladěn neprůhledný teletext libovolného TV kanálu. Tato aktivita není zahrnuta do živého sledování. Sledování průhledného teletextu se považuje za živé sledování.
Sponzorský vzkaz

Propagace firmy nebo produktu formou asociace s vybraným TV programem. Sponzorské vzkazy bývají umístěny na začátku, na konci pořadu nebo v reklamní pauze uprostřed pořadu.

Televizní den

Začíná v 6:00:00 hodin a končí v 6:00:00 hodin následujícího dne. Celý den je rozdělen na šest časových pásem:

 • Časový úsek od 6:00:00 do 9:00:00 se nazývá ráno.
 • Časový úsek od 9:00:00 do 12:00:00 se nazývá dopoledne.
 • Časový úsek od 12:00:00 do 16:00:00 se nazývá odpoledne.
 • Časový úsek od 16:00:00 do 19:00:00 se nazývá podvečer.
 • Časový úsek od 19:00:00 do 23:00:00 se nazývá prime time.
 • Časový úsek od 23:00:00 do 6:00:00 se nazývá noc.
Televizní domácnost

Domácnost vybavená alespoň jedním funkčním televizorem.

Televizní populace

Osoby starší 4 let žijící v televizních domácnostech v České republice.

Timeshift (odložená sledovanost)

Timeshift (odložená sledovansot) je aktivita TV diváka sledujícího minulé televizní vysílání prostřednictvím různých paměťových médií, která jsou umístěna buď bezprostředně v měřené domácnosti, nebo mimo ni (www servery TV kanálů). Předmětem měření a vykazování je sledovanost videomateriálu, který byl odvysílán.

TRP (Target Rating Point)

Součet ratingů daného pořadu/reklamního spotu pro konkrétní cílovou skupinu.

TV metrový systém

Komplexní soubor hardware (zejména TV metrů a serverů) a software umožňující realizaci PEM. Jeho výsledným produktem jsou především data o sledovanosti televize.

Upoutávka

Krátká účelová část vysílání, jejímž cílem je zejména upozornit na připravovaný pořad nebo blok pořadů (např. letní filmy) nebo jiné aktivity provozovatele televizního vysílání. Upoutávka musí být vždy zahrnuta do upoutávkového bloku (i kdyby upoutávkový blok byl tvořen pouze jednou upoutávkou).

Vysílací čas

Časový úsek na jednom TV kanálu v rámci televizního dne, který začíná začátkem prvního popsaného časového úseku a končí koncem posledního popsaného časového úseku v některém z vysílacích protokolů týkajících se tohoto televizního dne.

Vysílací protokol

Soubor v elektronické podobě, který obsahuje určitou část popisu jednotlivých časových intervalů vysílání  daného TV kanálu a/nebo jeho regionální mutace (pořady, spoty, upoutávky aj.). Vysílací protokoly jsou v rámci zpracování dat zahrnuty do výstupních denních dat projektu.

Zaváděcí výzkum (ZV)

je jednorázové kvantitativní dotazníkové šetření, které bylo realizováno na velkém výběrovém vzorku domácností vybraných z Opory výběru v zaváděcím období PCEM.

Menu
Novinky
02.06.2020 Peoplemetry slaví 23 let existence

Měření sledovanosti televize, které v České republice probíhá elektronicky pomocí tzv. peoplemetrů, slaví právě dnes své 23. narozeniny. Touto metodou se u nás začalo měřit už v roce 1997. Od té doby doznalo měření řady změn a dnes patří mezi nejvyspělejší na...

Čtěte více
17.04.2020 Rekordní březen: Sledovanost televize byla vlivem pandemie koronaviru nejvyšší za 17 let

Vůbec nejvyšší byla sledovanost v prvních dvou týdnech platnosti omezení pohybu, zde narostla meziročně o více než hodinu. O nárůstu konzumace médií v období pandemie koronaviru toho již bylo napsáno hodně, pojďme se tedy nyní blíže zaměřit na televizi a výsledky...

Čtěte více
zobrazit všechny novinky