Organizační struktura

Hlavními orgány sdružení jsou valná hromada, výbor zástupců a jednatel. Dále jsou to odborné komise, zejména metodologická, legislativně-právní, technická, finanční a samoregulační. Dozorovým orgánem je dozorčí rada. Reprezentačním orgánem sdružení je prezident.

Valná hromada

je nejvyšším orgánem sdružení. Řádní členové jednají na valné hromadě svými statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci.

Výbor zástupců

je řídícím a koordinačním orgánem sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. Výbor zástupců jedná o všech záležitostech, pokud nejsou stanovami nebo rozhodnutím valné hromady vyhrazeny do její výlučné působnosti.

Jednatel sdružení

je statutárním orgánem, jednající jménem sdružení ve všech věcech týkajících se sdružení v souladu se zakladatelskou smlouvou a stanovami sdružení.

Prezident ATO

je čestnou funkcí. Aktivně reprezentuje ATO, přispívá k budování jejího image, po dohodě statutárních zástupců řádných členů prosazuje společné zájmy ATO, vytváří a naplňuje strategie a politiku ATO. Stávajícím prezidentem je generální ředitel TV Nova  Jan Vlček.