Členové ATO:

Aktuality

18.07.2014

ATO v peoplemetrovém tendru nepochybilo

Antimonopolní úřad potvrdil zákonnost postupu ATO při výběru realizátora projektu elektronického měření sledovanosti televizního vysílání (PEM). V tendru zvítězila v listopadu 2011 společnost Mediaresearch. Postup ATO byl podroben opakovanému přezkumu u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Rozhodnutí předsedy Úřadu představuje pravomocnou tečku za správním řízením zkoumajícím regulérnost této veřejné zakázky. Čtěte více...

06.05.2014

Stanovisko ATO ke spotu strany - NE Bruselu - Národní demokracie

  STANOVISKO ATO Nález č. 1/2014 ze dne 6. května 2014 ATO, jako samoregulační orgán, vydává stanovisko, jak je dále uvedeno. Provozovatel: Česká televize Příspěvek: volební spot politické strany "NE Bruselu-Národní demokracie“ Okolnosti vysílání: provozovatel vysílání vyzval subjekt kandidující do Evropského parlamentu nahradit dodaný spot jiným spotem Podnět: Česká televize předložila ATO k posouzení volební spot strany č. 4 NE Bruselu – Národní demokracie, a to za účelem vydání samoregulačního stanoviska. Jednalo se především o posouzení, zda mohlo dojít k porušení § 32 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 32 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., tedy zda obsah uvedeného spotu podněcuje k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, víry a náboženství, národního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině. Podklady: • žádost České televize o posouzení obsahu spotu • volební spot politické strany č. 4 NE Bruselu – zvukově obrazový záznam, který je veřejně přístupný na informačních serverech (např. iDnes.cz, novinky.cz) • Listina základních práv a svobod ze dne 16. prosince 1992 • zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně jiných zákonů Popis spotu Spot má stopáž 30 sekund. Verbální část spotu obsahuje text: „Evropská unie je zlem, které produkuje další zla. Je naší povinností se mu postavit. Sami na to ale nestačíme. Potřebujeme Vaši podporu. Přijďte 23. a 24. května k referendu o Evropské unii. Zabijme hada. Volte č. 4. Volte Ne Bruselu – Národní demokracii.“ V obrazové části spotu je zobrazen had reprezentující Evropskou unii, která je označena jako zlo. V okamžiku, kdy zazní slova „Evropská unie je zlem, které produkuje další zla“, se v obraze na pozadí za hadem začínají střídat záběry reprezentující ona zla, mj. symboly státu Izrael a LBGT hnutí, fotomontáž muslimů s transparenty „Islam will dominate the world. Freedom can go to hell.“ (Islám ovládne svět. Svoboda může jít do pekla.), fotografie dokumentující založení státu Izrael, fotografie Rómů, antisemitská kresba zobrazující údajnou rituální vraždu Anežky Hrůzové židem Leopoldem Hilsnerem. Na konci spotu je obsažena výzva „Zabijme hada“, kterou lze interpretovat jako volání po ukončení existence Evropské unie. STANOVISKO ATO Členové Samoregulační komise projednali výše uvedený spot formou per rollam s vědomím, že se jedná o společensky velmi závažné téma. Komise posuzovala předložený spot z hlediska možného porušení ustanovení zákona č. 231/2001 Sb. a s přihlédnutím k článku 17 Listiny základních práv a svobod ze dne 16. prosince 1992, jakož i se znalostí zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského Parlamentu. Po diskuzi Asociace televizních organizací dospěla k tomuto závěru: 1. Spot, pokud by byl zařazen do televizního vysílání, by byl posuzován jako tzv. další část vysílání ve smyslu § 2 odst. 1 písm. j) zák. č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. 2. Symboliku a obrazové asociace spotu nelze chápat jinak než jako přímočaré a paušální ztotožnění zla s náboženskými, národnostními a dalšími menšinami či sociálními skupinami zobrazenými ve spotu. Z tohoto důvodu by spot mohl podněcovat k nenávisti vůči náboženským, národnostním a dalším menšinám či sociálním skupinám zobrazeným ve spotu, k jejichž ochraně zákon slouží. 3. Z § 59 odst. 4 zák. 63/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně jiných zákonů vyplývá, že Česká televize pouze vyhrazuje vysílací čas a odpovědnost za obsah takového spotu má politická strana, politické hnutí nebo koalice. Česká televize tedy nemůže do obsahu spotu zasahovat. 4. Nad rámec své samoregulační činnosti ATO podotýká, že by se v případě odvysílání výše uvedeného spotu mohlo hypoteticky jednat o trestní součinnost ve formě nepřekažení trestného činu. 5. Z veřejně přístupných zdrojů je známo, že Česká televize doporučila příslušné politické straně, aby uvedený spot nahradila jiným spotem. Takový postup považuje Asociace televizních organizace v daném případě za zcela legitimní. Závěr: Členové Samoregulační Komise ATO nedoporučují České televizi zařadit volební spot politické strany č. 4 NE Bruselu do vysílání a souhlasí s náhradou dodaného spotu za jiný spot s nezávadným obsahem, který bude možné odvysílat. Čtěte více...

21.02.2014

Peoplemetry obstály v kontrole kvality

Diváci s peoplemetry dodržují pravidla obsluhy tohoto měřicího zařízení. Výsledná shoda 95-98 % v základních parametrech tzv. Koincidenční studie, kterou pro Asociaci televizních organizací zpracoval realizátor českého peoplemetrového projektu, potvrdila objektivitu televizního měření. Podle výsledků Koincidenční studie, která se zaměřovala na dodržování pravidel obsluhy peoplemetru ze strany jednotlivých členů domácností, jsou čeští diváci s peoplemetrem poctiví a řídí se pravidly pro přihlašování a odhlašování od měřicího zařízení. „Studie společnosti MEDIARESEARCH sledovala několik různých ukazatelů, z nichž v těch základních byla potvrzena míra shody 95-98 % mezi skutečným stavem v panelové domácnosti a výstupy o diváckém chování z peoplemetrového projektu,“ uvedla jednatelka Asociace televizních organizací Vlasta Roškotová. Výsledná shoda je v porovnání s ukazateli v jiných evropských zemích nadprůměrná. Kontrola probíhala podle zadání Asociace televizních organizací formou telefonického dotazování domácností v době, kdy měly zapnutou televizi. Šetření bylo realizováno na vzorku 500 panelových domácností vybraných reprezentativně z hlediska všech základních sociodemografických charakteristik. Koincidenční studie je standardním kontrolním mechanismem, který zjištěnou hodnotou shody ukazuje míru kvality spolupráce měřených domácností. V obsluze peoplemetru jsou domácnosti vyškoleny ihned při vstupu do projektu a následně jsou po celou dobu své přítomnosti v panelu průběžně proškolovány zaměstnanci z oddělení správy panelu. Zařazení domácnosti do ostrých dat také předchází testovací období, po které si jednotliví členové domácnosti na život s peoplemetrem zvykají. Čtěte více...

26.11.2013

Šlágr TV zpátky v datech

Asociace televizních organizací dnes rozhodla o navrácení stanice Šlágr TV do projektu elektronického měření televizní sledovanosti. Čtěte více...

05.11.2013

Šlágr TV vyřazen z dat

Asociace televizních organizací (ATO) rozhodla dnes o vyřazení stanice Šlágr TV z projektu elektronického měření sledovanosti televizního vysílání. Čtěte více...

04.10.2013

Data o TV sledovanosti za sobotu 28. 9. a neděli 29. 9. jsou plně k dispozici

O víkendu 28. - 29. 9. 2013 došlo při plánovaném upgrade IT infrastruktury k nepředvídatelnému technickému problému, jehož důsledkem byl mimořádný výpadek v systému sběru a zpracování dat sledovanosti televize. Systém je zabezpečen tak, aby při technické poruše nedošlo ke ztrátě dat. Data z části měřeného panelu bylo nutné zpracovat pomalejším než obvyklým způsobem. Společnost MEDIARESEARCH technickou chybu bezodkladně opravila a nastavila nové kontrolní mechanismy, které zaručují, že k podobné situaci již nedojde. Dočasný výpadek se dotkl jen části dat uplynulého víkendu, data za pondělí 30. 9. a následující dny již byla dodána standardně a ve standardních časech. Všichni klienti byli o výjimečné situaci informováni společností MEDIARESEARCH ve spolupráci s ATO. „Všechno je již vyřešeno, v tomto okamžiku jsou data za sobotu a neděli v pořádku a jsou klientům k dispozici,“ uvedla předsedkyně představenstva společnosti MEDIARESEARCH Tereza Šimečková. Omlouváme se za důsledky způsobené zpožděním dodávky dat a děkujeme za pochopení. Čtěte více...

01.10.2013

Zpožděná data z TV sledovanosti dodá MEDIARESEARCH do konce týdne

O víkendu probíhal upgrade technické infrastruktury sběru a zpracování dat, který umožní zlepšení IT infrastruktury projektu. Bohužel ale při přechodu na nové řešení došlo k technické havárii, která způsobila výpadek systému produkce dat za část soboty 28. 9. a neděle 29. 9. Situaci se v průběhu neděle a pondělí podařilo stabilizovat a data za pondělí již byla dodána standardně a ve standardním čase. V důsledku havárie je ale potřeba data za uplynulý víkend z části panelu zpracovat pomalejším než obvyklým způsobem. Na jejich zpracování MEDIARESEARCH intenzivně pracuje a data za sobotu a neděli z relevantního reprezentativního panelu budou dodána do konce týdne.Všichni klienti byli o výjimečné situaci informováni a veškerá komunikace s nimi probíhá v souladu s doporučením metodologické komise ATO. S klienty jsme v kontaktu a i nadále je budeme neprodleně informovat o každém našem kroku. S vědomím závažnosti situace se omlouváme za důsledky tím způsobené. Čtěte více...

27.09.2013

Audit prověřoval peoplemetry

Přijetím závěrečné zprávy auditora ukončila Asociace televizních organizací (ATO) hloubkovou kontrolu struktury a fungování peoplemetrového výzkumu v ČR. Audit byl proveden auditorem - nezávislým zahraničním subjektem a prověřoval validitu dodávaných dat. Čtěte více...

25.06.2013

Téměř dvě třetiny domácností naladí 10 až 25 televizních stanic

Téměř dvě třetiny domácností v současnosti naladí 10 až 25 televizních stanic a až 19 % jich přijímá 51 a více programů. Uvádí to aktuální výsledky Kontinuálního výzkumu, který se uskutečnil v rozmezí měsíců ledna a března 2013 a který pro Asociaci televizních organizací (ATO) pravidelně zajišťuje společnost MEDIARESEARCH, realizátor českého peoplemetrového projektu. Co se týče způsobu příjmu vysílání, nejvíce domácností má zavedeno pozemní digitální vysílání. Čtěte více...

21.06.2013

Po Praze se rozdávaly koláče k 16. výročí peoplemetrů

Od zahájení měření sledovanosti televize pomocí peoplemetrů v Česku už uplynulo 16 let. A protože nejznámější výstupy z měření jsou známé jako tzv. koláče sledovanosti, jak jinak si výročí připomenout, než právě koláči? Z toho důvodu dnes dopoledne měli možnost ochutnat poctivé české koláče lidé procházející centrem Prahy. Čtěte více...

07.06.2013

ATO členem EMRO

Asociace televizních organizací (ATO) byla přijata do společenství evropských výzkumných organizací EMRO. Čtěte více...

05.06.2013

Tendr na peoplemetry byl v pořádku

Antimonopolní úřad vydal v pondělí 3. června 2013 rozhodnutí, kterým zastavil správní řízení vedené s Asociací televizních organizací (ATO) ve věci veřejné zakázky na projekt elektronického měření televizní sledovanosti. Úřad přezkoumal postup veřejné zakázky a nezjistil důvody pro uložení sankce. Čtěte více...

03.06.2013

Oslava výročí peoplemetrového projektu čeká na pěkné počasí

Jednotné měření sledovanosti televize pro Asociaci televizních organizací pomocí elektronických zařízení – peoplemetrů – funguje v Česku již 16 let. V rámci oslav výročí peoplemetrového projektu jsou naplánované i aktivity pro veřejnost. Část oslav ale bude vhledem k aktuálním záplavám a nepříznivým meteorologickým podmínkám posunutá na pozdější termín. Čtěte více...

12.04.2013

ATO s novým prezidentem a APA

Dnešní valná hromada Asociace televizních organizací zvolila prezidentem ATO Petra Dvořáka, generálního ředitele České televize. Valná hromada ATO dále přijala za nového přidruženého člena Asociaci producentů v audiovizi (APA). ATO tak posiluje svoji pozici na českém mediálním trhu. „Členství v ATO s radostí vítáme, pro naše členy to je významná událost“ uvedl Karel Zýka, výkonný ředitel APA. Čtěte více...

07.03.2013

Stanovisko ATO k tiskové zprávě RRTV

Stanovisko Asociace televizních organizací k tiskové zprávě Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, týkající se zavedení systému klasifikace vhodnosti pořadů pro děti Čtěte více...

19.02.2013

Televizní asociace poprvé jednaly

Asociace televizních organizací a Asociace krajských televizí se poprvé sešly u jednacího stolu. Ačkoli krajské televize nejsou v současné době účastníkem peoplemetrového měření, existuje dostatek společných zájmů, na jejichž základě lze vystavět budoucí spolupráci. Čtěte více...

07.01.2013

MEDIARESEARCH odstartoval nový projekt peoplemetrového měření v Česku

První leden 2013 vstoupí do historie elektronického měření sledovanosti televizního vysílání v ČR jako den zahájení v pořadí již čtvrtého peoplemetrového projektu. Jeho realizátorem pro léta 2013-2017 je již potřetí výzkumná agentura MEDIARESEARCH. Data o sledovanosti jsou dodávána všem celoplošným televizním stanicím a komunikačním agenturám. Zadavatelem měření je tradičně Asociace televizních organizací, jejímž cílem bylo od samého počátku zajistit pro český trh výsledky výzkumu z jednoho zdroje – jednotnou měnu z peoplemetrového měření. Čtěte více...

21.12.2012

ATO s novými členy a bez Novy

Páteční XXX. valná hromada ATO přinesla změny v členské základně. Statut řádného člena získali doposud pouze přidružení členové Atmedia a hudební stanice Óčko. Z Asociace oproti tomu vystoupí k 31. prosinci 2012 na vlastní žádost společnost CET 21, která provozuje televizní kanály skupiny Nova. Čtěte více...

16.10.2012

Peoplemetry hezky česky aneb videoprůvodce měřením sledovanosti televize

16. 10. 2012, Praha – Společnost MEDIARESEARCH, realizátor elektronického měření sledovanosti televize v České republice, spouští nový web www.peoplemetry.cz , který má za cíl být informační studnicí pro ty, kdo hledají odpovědi na své otázky kolem peoplemetrů a měření sledovanosti televize jako takového. Ať už Vás zajímá, jak peoplemetr vypadá, jak se vybírají domácnosti do peoplemetrového měření anebo jestli je vzorek těchto domácností dostatečně velký, vše se dozvíte z nové webové stránky. Čtěte více...

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >  >>
Menu
Novinky
02.06.2020 Peoplemetry slaví 23 let existence

Měření sledovanosti televize, které v České republice probíhá elektronicky pomocí tzv. peoplemetrů, slaví právě dnes své 23. narozeniny. Touto metodou se u nás začalo měřit už v roce 1997. Od té doby doznalo měření řady změn a dnes patří mezi nejvyspělejší na...

Čtěte více
17.04.2020 Rekordní březen: Sledovanost televize byla vlivem pandemie koronaviru nejvyšší za 17 let

Vůbec nejvyšší byla sledovanost v prvních dvou týdnech platnosti omezení pohybu, zde narostla meziročně o více než hodinu. O nárůstu konzumace médií v období pandemie koronaviru toho již bylo napsáno hodně, pojďme se tedy nyní blíže zaměřit na televizi a výsledky...

Čtěte více
zobrazit všechny novinky