Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Stanovisko Asociace televizních organizací k podpůrným prostředkům

Stanovisko Asociace televizních organizací k podpůrným prostředkům

27.04.2016

Stanovisko ATO k podpůrným prostředkům - návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk Senátu parlamentu České republiky č. 248. 

Do návrhu zákona č. 110/1997 Sb. byl zařazen poslanecký návrh na změnu § 49 odst. 1 písm. c) zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, podle kterého by provozovatelé vysílání nesměli zařazovat do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti.

Tento poslanecký návrh se vztahuje na všechny formy obchodních sdělení, tj. nejen na reklamu a teleshopping, ale také na sponzorování a v případě televizního vysílání rovněž na umístění produktu.  V odůvodnění návrhu se uvádí, že „doba od 06.00 do 22.00 hodin se obecně považuje za dobu hájení dětí a mládeže před nežádoucím a mravy ohrožujícím působením médií." Návrh tedy směřuje k ochraně fyzického, psychického nebo mravního vývoje dětí a mladistvých, která je již zajištěna na základě stávající právní úpravy.

Podle názoru ATO se jedná o nadbytečnou úpravu, protože „nežádoucí a mravy ohrožující působení médií“ lze postihnout např. podle § 32, odst. 1 písm. g) stávající úpravy vysílacího zákona, podle které je provozovatel vysílání povinen „nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých; tato povinnost se na provozovatele vysílání nevztahuje, je-li vysílání koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým.“ 

Reklama a teleshopping je podle vysílacího zákona pořadem, sponzorský příspěvek je považován za součást vysílaného pořadu. Zákon o vysílání a zákon o regulaci reklamy zakazují vysílání obchodních sdělení týkající se léčivých přípravků nebo léčebných postupů, které jsou v České republice dostupné pouze na lékařský předpis (např. Viagra. Levitra, Cialis), dále vysílání teleshoppingu týkajícího se léčivých přípravků, které vyžadují registraci podle zvláštního právního předpisu 10 a), a vysílání teleshoppingu týkajícího se léčebných postupů. Propagace humánních léčivých přípravků a doplňků stravy je rovněž z hlediska vymezení povoleného obsahu těchto obchodních sdělení stále přísněji regulována zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Za této regulační situace je plošný zákaz těchto obchodních sdělení nadbytečným omezením svobody komerčního projevu jako ústavně zaručeného práva na svobodu projevu. Tento zákaz diskriminuje vysílatele tradičních médií tím, že prohlubuje nerovnost v regulaci vysílání a jiných audiovizuálních služeb. Zatímco provozovatelé vysílání budou omezeni ve svých možnostech inkasovat příjmy z vysílání obchodních sdělení týkající se tohoto typu doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti, provozovatelé on-line služeb budou z tohoto omezení těžit.

Provozovatelé vysílání na základě vlastních etických kodexů zařazují obsahově problematické ztvárnění obchodních sdělení na doplňky stravy na podporu sexuální výkonnosti po 22.00 mimo jiné též proto, že jsou si vědomi hrozícího postihu za ohrožení fyzického, psychického nebo mravního vývoje dětí a mladistvých. Rovněž nejsou tato obchodní sdělení na doplňky stravy na podporu sexuální výkonnosti zařazovány u pořadů určených dětem. 

Pokud ztvárnění konkrétních obchodních sdělení týkajících se doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nepředstavuje ohrožení mravnosti, nevidí ATO důvod, aby bylo paušálně zakázáno zařazovat do vysílání před 22.00 celou tuto kategorii doplňků stravy. Televizní program během dne obsahuje mnoho pořadů jiných žánrů, které primárně nejsou určeny dětem – např. vysílání pro seniory, lifestylové pořady apod. Možnost, že by náhodně tyto pořady sledovaly také malé děti, nemůže být sama o sobě důvodem plošně zakazovat vysílání obchodních sdělení na doplňky stravy, které jsou propagovány ve všech jiných médiích, na billboardech, v tisku, na internetu.

ATO navrhuje, aby v části čtvrté návrhu zákona č. 110/1997 Sb. byl vypuštěn bod 3, který zní:

3. V § 49 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin; tato povinnost se na provozovatele vysílání nevztahuje, je-li vysílání koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým,“.