Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Tisková zpráva ATO ze dne 8.6.2010

Tisková zpráva ATO ze dne 8.6.2010

08.06.2010

Stanovisko Asociace televizních organizací k materiálům Rady pro rozhlasové a televizní vysílání týkajícím se umístění produktu

Asociace televizních organizací se seznámila s materiály, které dne 26.5.2010 resp. 31.5. 2010 publikovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svých webových stránkách a které se týkají problematiky nové formy obchodního sdělení - umístění produktu.

Jedná se o následující materiály:

-   neoficiální informativní materiál Úřadu Rady nazvaný „Umístění produktu (product placement)“, určený divákům,

-   oficiální materiál Rady nazvaný „Doporučení Rady související s aplikací nové právní úpravy umístění    produktu“,

    určený provozovatelům vysílání.

Materiál Úřadu Rady si klade za cíl divákům vysvětlit, co je to tzv. umístění produktu (product placement), jak je divák rozpozná a jaká jsou pravidla pro jeho použití. Obsahuje odkazy na zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů a citace pasáží z Doporučení Rady, určeného provozovatelům televizního vysílání. Doporučení Rady pak obsahuje soubor kategoricky formulovaných konkrétních pravidel, kterými se provozovatelé vysílaní dle Rady mají při umístění produktu řídit.

Asociace televizních organizací předesílá, že s ní a ani s jejími členy nebyly uvedené materiály vůbec projednány ani konzultovány. Uvedené materiály v důsledku této skutečnosti bohužel nerespektují potřeby praxe při provozování televizního vysílání.

Asociace televizních organizací je obsahem vydaných materiálů znepokojena, protože v mnoha ohledech mohou vytvářet podmínky pro zásahy do práv provozovatelů televizního vysílání nad rámec zákona.

Asociace televizních organizací nesouhlasí s tím, aby Rada pro rozhlasové a televizní vysílání stanovovala provozovatelům televizního vysílání, jakým piktogramem a v jaké barevnosti má být označeno umístění produktu. Rada nemá právo předepisovat provozovatelům televizního vysílání, že piktogram PP bude zabírat minimálně 15 % obrazovky. Zákon provozovatelům televizního vysílání totiž pouze stanoví povinnost zřetelně označit pořad, který obsahuje umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Zákon ponechává provozovateli televizního vysílání na vůli, jakým způsobem ztvární označení pořadu, v němž je umístěn produkt. Provozovatel televizní vysílání musí respektovat vlastní grafiku. Nelze po něm požadovat, aby přebíral s jeho grafikou nekorespondující podobu značky, o níž se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání subjektivně domnívá, že jen ta splňuje požadavky zákona. V této souvislosti ATO zdůrazňuje, že Rada byla včas informována o tom, že členové ATO budou označovat své pořady každý svou vlastní grafickou značkou, která bude obsahovat písmena „PP“, tedy tak, jak je to obvyklé i v jiných  státech.

Asociace televizních organizací v této souvislosti dále podotýká, že výroba grafiky a dalších částí vysílání vyžaduje určitý čas. Je proto překvapivé, když Rada adresuje takovýto požadavek provozovatelům vysílání téměř v den, kdy zákon nabyl účinnosti.

Rada rovněž dle názoru Asociace televizních organizací nemá právo stanovovat provozovatelům televizního vysílání povinnost v prvních třech měsících od zahájení vysílání pořadů s umístěnými produkty uvádět vedle piktogramu  i obrazem i verbálně text „tento pořad obsahuje komerční sdělení ve formě umístění produktu za účelem propagace zboží či služeb“, natož stopáž takového sdělení. Zákon nic takového po provozovateli televizního vysílání nepožaduje. Členové ATO se dohodli, že je věcí každého provozovatele televizního vysílání, zda a ve kterých pořadech vysvětlí divákům, jakou značku pro umístění produktu bude používat. Požadavek Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, aby současně dodrželi uvedení této edukativní poznámky u prvních čtyřiceti odvysílaných pořadů s umístěním produktu, nemá oporu v zákoně a není ani proveditelný.

Požadavek Rady, aby ji provozovatelé televizního vysílání předem informovali o svém záměru zahájit vysílání pořadů s umístěním produktu, a to uvedením konkrétní informace, kdy v kolik hodin a na jakém programu bude takový pořad odvysílání, a další požadavek, aby provozovatelé televizního vysílání poskytli Radě seznam odvysílaných pořadů, u nichž byl vysvětlující text vložen, nelze ze zákona dovodit. Zákon provozovatelům vysílání takovou povinnost neukládá, naopak v souladu s Listinou správnímu orgánu zapovídá, aby jakýmkoli způsobem nutil provozovatele vysílání ke sdělování informací, které mohou vést ke správnímu řízení proti nim. Takovéto požadavky na zpracovávání informací pro Radu by provozovatele vysílání, kteří v souvislosti se změnou zákona již museli vynaložit nemalé investice, navíc neúměrně zatěžovaly.

Obdobně je věcí každého provozovatele televizního vysílání, zda v rámci správního řízení sdělí Radě informaci o tom, že ke konkrétnímu pořadu byla podepsána smlouva zavazující k umístění produktu.

ATO dále poukazuje na skutečnost, že nový zákon nezakazuje ani to, aby provozovatele televizního vysílání označovali pořad kromě neutrálního loga i dalšími atributy spojenými s umístěným produktem a jeho značkou. Ze zákona i ze Směrnice o AVMS lze naopak jednoznačně dovodit, že takovéto označování možné je.

Viz čl. 60 Recitals ke Směrnici o AVMS:  „Skryté audiovizuální obchodní sdělení je praktikou, kterou tato směrnice zakazuje vzhledem k jejímu negativnímu účinku na spotřebitele. Zákaz skrytého audiovizuálního obchodního sdělení by se neměl týkat oprávněného umísťování produktů ve smyslu této směrnice, pokud je divák o umístění produktu dostatečně informován. To lze provést uvedením údaje, že v daném pořadu dochází k umístění produktu, například pomocí neutrálního loga“.

Zákon rovněž nezakazuje kombinovat sponzorování a umístění produktu.

Zavádějící a nepodložené je dále sdělení Úřadu Rady divákům, že se nesetkají s označením „PP“ u žádných zahraničních pořadů. Neopodstatněná je rovněž domněnka Úřadu Rady, že pořady nebudou muset být označeny, pokud budou v pořadu využity produkty jako ceny pro soutěžící.

Asociace televizních organizací si uvědomuje, že nově vydaný zákon je v mnoha ohledech nejednoznačný a že jednotlivá ustanovení nejsou tak provázána, jak by bylo pro aplikaci zákona v praxi bylo žádoucí. Asociace televizních organizací v takovéto situaci vítá, pokud Rada provozovatele vysílání dopředu informuje, jakým způsobem bude postupovat.

Asociace televizních organizací by však ráda eliminovala možnost zásahu do práv provozovatelů vysílání nad rámec zákona a požadavky, které jsou obtížně proveditelné z hlediska praxe při provozování televizního vysílání. ATO proto navrhuje Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, aby před tím než takováto doporučení či stanoviska, která mají dopad na provozování televizního vysílání, vydá, takovéto materiály konzultovala s Asociací televizních organizací.

Asociace televizních organizací věří, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na základě této tohoto stanoviska přehodnotí shora uvedené materiály týkající se umístění produktu a uvede je do souladu se zákonem.