Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Tisková zpráva ATO ze dne 30.10.2000

Tisková zpráva ATO ze dne 30.10.2000

30.10.2000

Další hlavní uživatel peoplemetrového projektu.

Asociace televizních organizací (ATO), byla založena 1. 3. 1997 Českou televizí, ČNTS spol. s r.o. a společností Premiéra TV a.s.(dnes PRIMA PLUS a.s.) za účelem koordinace peoplemetrového výzkumu s jeho realizátorem, firmou Taylor Nelson AGB Media Facts s.r.o.(dnes Taylor Nelson Sofres Media, s.r.o. zkráceně TNS Media) Tak jak se vyvíjí mediální trh v ČR vyvíjí se i struktury ATO, které deklarovalo svoji otevřenost vstupu dalším subjektům.

Takovým subjektem se stala Galaxia a.s. (TV 3 - nástupce TV Galaxie). Dne 6.10. 2000 byly podepsány mezi ATO, ČT, ČNTS s.r.o., PRIMA PLUS a.s., Taylor Nelson Sofres Media, s.r.o. na jedné straně a Galaxií a.s. (TV 3) na straně druhé příslušné smlouvy, na základě kterých vstoupila společnost Galaxia a.s. (TV 3) do Asociace televizních organizací a peoplemetrového projektu jako další hlavní uživatel a plnohodnotný člen.

Od července tohoto roku během přípravné etapy byla realizátorem peoplemetrového výzkumu nejprve provedena analýza současného stavu panelu a dále byl připraven podrobný harmonogram na realizaci jednotlivých kroků pro začlenění nové TV stanice. Společnost TNS Media realizovala všechny přípravné akce tak, aby mohlo dojít co nejrychleji k monitorování TV 3. Jednou z důležitých částí celého procesu bylo určení projekce populace na peoplemetrový panel a určení předpokládaných hodnot tzv. univers, které tvoří základ měřicího systému.

V praxi to znamená, že vzhledem k novým požadavkům musel být peoplemetrový panel "vyladěn", aby odpovídal svou strukturou t.j. charakteristikami monitorovaných domácností a jednotlivců jakoby zmenšené České republice a sice nově i vzhledem k možnosti domácností přijímat TV 3 a také z hlediska způsobu příjmu TV signálu v té které domácnosti. Universa potom znamenají skutečný počet jednotlivců a domácností v rámci celé ČR s určitými charakteristikami (např. počet mužů starších patnácti let s možností příjmu TV 3). Tato čísla jsou pak používána při denní produkci dat pro náročný výpočet ( tzv. vážení) zajišťující přesnost hodnot sledovanosti i v případě denních odchylek struktury panelu od ideálního stavu.

Projekce populace byly zadány dle výsledků aktuálního Kontinuálního výzkumu norem panelu, který společnost TNS Media realizuje jako součást projektu, aby na poměrně velkém vzorku populace (ročně 5000 domácností) zjistila trendy a absolutní statistické údaje o české populaci. Jedním z takto získaných údajů je i penetrace stanice TV 3, která se od nynějška stala jednou z tzv. primárních kontrolních charakteristik panelu a její hodnota, stejně jako hodnota univers bude aktualizována na základě dalších výzkumů norem panelu. Nejnovější výsledky budou k dispozici koncem října 2000.

Vzhledem k tomu, že TV 3 je stanicí, která nemá celoplošné pokrytí bude stejně jako pro stanici PRIMA aplikováno vážení přes počet domácností a počet respondentů starších čtyř let. Již začátkem října byl proveden test vážení. Struktura panelu kopíruje velice dobře předpokládanou penetraci, a nedošlo tedy k významné změně v hodnotách vážení.

Penetrace (tedy počet domácností s možností příjmu TV 3 z populace TV domácností) byla dle výsledků Kontinuálního výzkumu norem panelu za druhé čtvrtletí 2000 stanovena na 21,5%. Po aplikaci nového vážení byly statisticky porovnány hodnoty vah jednotlivých respondentů s hodnotami vypočítanými při vážení podle stávajícího nastavení a bylo konstatováno, že nedochází k významnému posunu měřených hodnot ostatních TV kanálů.

Nepříjemným faktem, se kterým se společnost TNS Media musela vypořádat je stav značné "anarchie" na trhu poskytovatelů kabelových programů. To, že existuje značné množství kabelových operátorů, a "podomácku" vyrobených kabelových rozvodů bez stabilního frekvenčního plánu způsobuje, že frekvence přiřazené jednotlivým kanálům jsou nepředvídatelně měněny. To se prakticky vůbec nestává u hlavních, do této doby monitorovaných TV kanálů, v případě TV 3 je však toto nebezpečí stále ještě reálné.

TNS Media musela tedy přistoupit k podstatně podrobnějšímu a častějšímu monitoringu rozložení frekvencí v kabelových rozvodech, tak aby se možnost reportování falešného kanálu eliminovala.

Další změnou oproti stávajícímu stavu je nutnost deklarovat, které z cílových kategorií (např. Děti 4-9 let) používaných dosud pro měření sledovanosti čtyř hlavních TV kanálů budou mít platnost i pro hodnoty sledovanosti udávané pro TV 3. V některých stávajících, oficiálně používaných cílových kategoriích (do přistoupení TV 3 jich bylo 75) totiž není dostatečný počet respondentů s možností příjmu TV 3. Hodnoty udávané pro TV 3 v těchto cílových kategoriích proto budou statisticky méně průkazné a TNS Media bude v bulletinu distribuovaném spolu s peoplemetrovými daty upozorňovat na takové cílové kategorie s aktuálně omezenou platností. Bude tedy více záviset na odpovědnosti subjektů pracujících s peoplemetrovými daty a analýzami, aby nedocházelo k desinterpretaci výsledků peoplemetrového výzkumu. V případě rostoucí penetrace TV 3 bude pochopitelně tento aspekt ubývat na významu.

Aby se zvýšil počet kategorií použitelných pro účely programového plánování TV 3, bylo nad rámec 75 kategorií definováno dalších 11 cílových kategorií, které jsou všechny uvozeny možností příjmu TV 3 (např. ženy od patnácti let s možností příjmu TV 3). Tuto změnu pocítil díky pozměněnému formátu peoplemetrových dat jak realizátor peoplemetrového výzkumu tak i odběratelé dat, neboť si vynutila úpravy na software v celém řetězci od produkce dat až po jejich analýzu.

Již před uzavřením smluv byl zahájen zkušební provoz na zapojení TV 3 do PM projektu a po dořešení všech technických aspektů projektu bude dnes, 30.10.2000 spuštěn plný provoz. Tento krok umožní rozšíření peoplemetrových dat o další sloupek, který bude zaznamenávat sledovanost další české televizní stanice. TV 3 bude zastoupena ve všech odborných komisích ATO a tím se plně zapojí do všech struktur ATO. TV3 bude spolupracovat na řešení odborných problémů souvisejících s peoplemetrovým projektem, uplatňovat své názory a připomínky, případně si vyměňovat odborné zkušenosti s ostatními členy asociace.

Vstup nového subjektu do ATO přispívá k upevnění jednotného prostředí televizního trhu v ČR.