Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Stanovisko ATO ke spotu strany - NE Bruselu - Národní demokracie

Stanovisko ATO ke spotu strany - NE Bruselu - Národní demokracie

06.05.2014

 

STANOVISKO ATO

Nález č. 1/2014 ze dne 6. května 2014

ATO, jako samoregulační orgán, vydává stanovisko, jak je dále uvedeno.

Provozovatel: Česká televize

Příspěvek: volební spot politické strany "NE Bruselu-Národní demokracie“

Okolnosti vysílání: provozovatel vysílání vyzval subjekt kandidující do Evropského parlamentu nahradit dodaný spot jiným spotem

Podnět:

Česká televize předložila ATO k posouzení volební spot strany č. 4 NE Bruselu – Národní demokracie, a to za účelem vydání samoregulačního stanoviska. Jednalo se především o posouzení, zda mohlo dojít k porušení § 32 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 32 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., tedy zda obsah uvedeného spotu podněcuje k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, víry a náboženství, národního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině.

Podklady:

• žádost České televize o posouzení obsahu spotu

• volební spot politické strany č. 4 NE Bruselu – zvukově obrazový záznam, který je veřejně přístupný na informačních serverech (např. iDnes.cz, novinky.cz)

• Listina základních práv a svobod ze dne 16. prosince 1992

• zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

• zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně jiných zákonů

Popis spotu

Spot má stopáž 30 sekund. Verbální část spotu obsahuje text: „Evropská unie je zlem, které produkuje další zla. Je naší povinností se mu postavit. Sami na to ale nestačíme. Potřebujeme Vaši podporu. Přijďte 23. a 24. května k referendu o Evropské unii. Zabijme hada. Volte č. 4. Volte Ne Bruselu – Národní demokracii.“

V obrazové části spotu je zobrazen had reprezentující Evropskou unii, která je označena jako zlo. V okamžiku, kdy zazní slova „Evropská unie je zlem, které produkuje další zla“, se v obraze na pozadí za hadem začínají střídat záběry reprezentující ona zla, mj. symboly státu Izrael a LBGT hnutí, fotomontáž muslimů s transparenty „Islam will dominate the world. Freedom can go to hell.“ (Islám ovládne svět. Svoboda může jít do pekla.), fotografie dokumentující založení státu Izrael, fotografie Rómů, antisemitská kresba zobrazující údajnou rituální vraždu Anežky Hrůzové židem Leopoldem Hilsnerem. Na konci spotu je obsažena výzva „Zabijme hada“, kterou lze interpretovat jako volání po ukončení existence Evropské unie.

STANOVISKO ATO

Členové Samoregulační komise projednali výše uvedený spot formou per rollam s vědomím, že se jedná o společensky velmi závažné téma. Komise posuzovala předložený spot z hlediska možného porušení ustanovení zákona č. 231/2001 Sb. a s přihlédnutím k článku 17 Listiny základních práv a svobod ze dne 16. prosince 1992, jakož i se znalostí zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského Parlamentu.

Po diskuzi Asociace televizních organizací dospěla k tomuto závěru:

1. Spot, pokud by byl zařazen do televizního vysílání, by byl posuzován jako tzv. další část vysílání ve smyslu § 2 odst. 1 písm. j) zák. č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

2. Symboliku a obrazové asociace spotu nelze chápat jinak než jako přímočaré a paušální ztotožnění zla s náboženskými, národnostními a dalšími menšinami či sociálními skupinami zobrazenými ve spotu. Z tohoto důvodu by spot mohl podněcovat k nenávisti vůči náboženským, národnostním a dalším menšinám či sociálním skupinám zobrazeným ve spotu, k jejichž ochraně zákon slouží.

3. Z § 59 odst. 4 zák. 63/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně jiných zákonů vyplývá, že Česká televize pouze vyhrazuje vysílací čas a odpovědnost za obsah takového spotu má politická strana, politické hnutí nebo koalice. Česká televize tedy nemůže do obsahu spotu zasahovat.

4. Nad rámec své samoregulační činnosti ATO podotýká, že by se v případě odvysílání výše uvedeného spotu mohlo hypoteticky jednat o trestní součinnost ve formě nepřekažení trestného činu.

5. Z veřejně přístupných zdrojů je známo, že Česká televize doporučila příslušné politické straně, aby uvedený spot nahradila jiným spotem. Takový postup považuje Asociace televizních organizace v daném případě za zcela legitimní.

Závěr: Členové Samoregulační Komise ATO nedoporučují České televizi zařadit volební spot politické strany č. 4 NE Bruselu do vysílání a souhlasí s náhradou dodaného spotu za jiný spot s nezávadným obsahem, který bude možné odvysílat.

V Praze dne 6. května 2014