Členové ATO:
ATO - Asociace televizních organizací Aktuality Aktuality Nález č. 1/2010 ze dne 26. října 2010 - Rozepře dvou seniorů

Nález č. 1/2010 ze dne 26. října 2010 - Rozepře dvou seniorů

26.10.2010

ROZHODNUTÍ  ETICKÉ  KOMISE  ATO

Nález č. 1/2010  ze dne 26. října 2010

Provozovatel:                                    CET 21 spol. s r.o.

Program:                                            Nova

Pořad:                                                Televizní noviny, reportáž "Rozepře dvou seniorů                                                             skončily krvavou bitvou"

Datum a čas vysílání:                        7. září 2010 v 19:30h

 

Podnět:

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila správní řízení s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. z důvodu, že reportáž o násilí mezi 80ti letými manželi obsahovala neoznačený vteřinový inscenovaný záběr imitující místo činu, který v reportáži nebyl označen jako ilustrativní. Tato skutečnost pak vedla Radu k názoru, že se CET 21 mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity.

Rozhodnutí: předmětná reportáž byla etická, k vytýkanému porušení principu objektivity nedošlo

Podle článku 12 Etického kodexu ATO lze ve zpravodajských a publicistických pořadech používat ilustrační a archivní záběry, tyto záběry je třeba důsledně rozlišovat a pokud jsou použity, musí být divák o jejich použití informován obvyklým způsobem.

V praxi provozovatelů se neoznačené krátké ilustrační záběry ve stručných zpravodajských příspěvcích často používají k vizuálnímu dokreslení popisované reportáže v kontextu sdělovaných informací v reportáži. U stručných zpravodajských reportáží je divák obvyklým způsobem upozorňován na zařazení krátkých ilustračních či archivních záběrů pouze v případech, kdy by takové záběry svým obsahem mohly veřejnost uvést v omyl ohledně skutkového děje popisovaného v reportáži zejména tím, že by obsahovaly zobrazení určité osoby  způsobem, který by v divácích mohl zanechat klamavý dojem o spojitosti této osoby s určitým tématem (například s protiprávním či neetickým jednáním) a že by popisovanou událost ilustrovaly způsobem, který by mohl vést k neobjektivnosti informací podávaných v reportáži tím, že by ilustrační nebo archivní záběry vedly ke zkreslení popisované skutečnosti a divák by si pak  k dané situaci nemohl utvořit vlastní kvalifikovaný názor, jak ostatně posuzování objektivnosti informací hodnotí ustálená judikatura Nejvyššího správního soudu.

Objektivnost reportáže je nutno posuzovat s ohledem na její celkové vyznění a na obsah reportáže jako celku včetně pravdivosti  v reportáži podaných informací ohledně skutečností popisovaných (tj. ilustrovaných obrazem) v ilustračním záběru.